RODO - Polityka Ochrony Danych Osobowych

24 maja 2018

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Management Training & Development Center Sp. z o.o. (MT&DC) z siedzibą w Warszawie, ul Sobieskiego 8/44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, III Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000092109, NIP 521-30-19-888, REGON 016017790 (dalej „MT&DC”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail: info@mtdc.pl, adres pocztowy: MT&DC Sp. z o.o., ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas rejestracji na szkolenia, od Pani/Pana pracodawcy, który zgłosił Pani/Pana uczestnictwo w szkoleniu, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Panią/Pana na stronie www.mtdc.pl, poprzez wypełnienie formularza zapytania ofertowego, będąc w bezpośrednim kontakcie, a także podczas wydarzeń organizowanych/sponsorowanych przez MT&DC.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MT&DC?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do:
1. Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w księgarni MT&DC;
2. Zapewnienia odpowiedniej obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
3. Realizacji umów;
4. Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złoży Pan/Pan taką reklamację;
5. Obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy);
6. Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu MT&DC, którym jest:
1. Monitorowanie Pani/Pana aktywności;
2. Prowadzenie wobec pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług, publikacji MT&DC lub osób trzecich;
3. Kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
4. Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
5. Obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych pracownikom MT&DC oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
6. Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych
7. Prowadzenie analiz statystycznych;
8. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Panią/Panem, a tym samym świadczyć usługę:
• Imię, nazwisko, adres email, telefon oraz nazwa firmy i jej dane adresowe (opcjonalnie).

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
• przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: info@mtdc.pl

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma MT&DC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec MT&DC w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego GIODO.

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazła/znalazł,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniają usługi płatnicze, współuczestniczą w wykonaniu umowy oraz wspierają promocję ofert, a także współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: info@mtdc.pl
 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ